آزفیزیک 1
رضا اختياروکالتي
  • مدرسرضا اختياروکالتي
  • نام دورهآزفیزیک 1
  • شهریهرایگان
توضیحات

سرفصل ها
  • جلسات کلاسی آقای دکتر اختیار وکالتی