مبانی عمومی رایانه
يوسف نظامي بهروز
  • مدرسيوسف نظامي بهروز
  • نام دورهمبانی عمومی رایانه
  • شهریهرایگان
توضیحات

سرفصل ها
  • جلسات کلاسی آقای نظامی
  • آزمون
  • جزوه درس