کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری - نرم افزارهای کاربردی در حسابداری
يوسف نظامي بهروز
  • مدرسيوسف نظامي بهروز
  • نام دورهکاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری - نرم افزارهای کاربردی در حسابداری
  • شهریهرایگان
توضیحات

سرفصل ها
  • جلسات کلاسی آقای نظامی
  • تمرینات
  • آزمون