مدیریت تولید- مدیریت تولید و عملیات
محمدعلي دانش فر
 • مدرسمحمدعلي دانش فر
 • نام دورهمدیریت تولید- مدیریت تولید و عملیات
 • شهریهرایگان
توضیحات

سرفصل ها
 • جلسات کلاسی آقای دانش فر
 • موضوع 2
 • موضوع 3
 • موضوع 4
 • موضوع 5
 • موضوع 6
 • موضوع 7
 • موضوع 8
 • موضوع 9
 • موضوع 10
 • موضوع 11
 • موضوع 12
 • موضوع 13
 • موضوع 14
 • موضوع 15