پژوهش عملیاتی 2- تحقیق در عملیات 2
مهدي قصاب پور دهخوارقاني
  • مدرسمهدي قصاب پور دهخوارقاني
  • نام دورهپژوهش عملیاتی 2- تحقیق در عملیات 2
  • شهریهرایگان
توضیحات

سرفصل ها
  • جلسات کلاسی آقای قصاب پور