پژوهش عملیاتی 1- تحقیق در عملیات 1
سید هادی اسلامیان
  • مدرسسید هادی اسلامیان
  • نام دورهپژوهش عملیاتی 1- تحقیق در عملیات 1
  • شهریهرایگان
توضیحات

سرفصل ها
  • جلسات کلاسی آقای دکتر اسلامیان
  • تکالیف کلاسی
  • آزمون ها