دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
آزفیزیک 1

آزفیزیک 1

دوره اینترنتی 1 جلسه
14
کارگاه اتومکانیک

کارگاه اتومکانیک

دوره اینترنتی 1 جلسه
4
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 2 جلسه
15
ارتعاشات مکانیکی

ارتعاشات مکانیکی

دوره اینترنتی 1 جلسه
6
دینامیک ماشین

دینامیک ماشین

دوره اینترنتی 3 جلسه
5
مقاومت مصالح 2

مقاومت مصالح 2

دوره اینترنتی 1 جلسه
12
آز مکانیک سیالات

آز مکانیک سیالات

دوره اینترنتی 2 جلسه
6
طراحی اجزای 1

طراحی اجزای 1

دوره اینترنتی 2 جلسه
9
مکانیک سیالات 1

مکانیک سیالات 1

دوره اینترنتی 1 جلسه
18
آز ترمودینامیک

آز ترمودینامیک

دوره اینترنتی 1 جلسه
6
ترمودینامیک 1

ترمودینامیک 1

دوره اینترنتی 1 جلسه
13