دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
تاسیسات مکانیکی ، نور و صدا

تاسیسات مکانیکی ، نور و صدا

دوره اینترنتی 1 جلسه
6
طرح نهایی - خانم دکتر ولایتی

طرح نهایی - خانم دکتر ولایتی

دوره اینترنتی 1 جلسه
6
طرح نهایی- خانم مهندس کهنموئی

طرح نهایی- خانم مهندس کهنموئی

دوره اینترنتی 1 جلسه
14
کارگاه مقدمات شهری 3

کارگاه مقدمات شهری 3

دوره اینترنتی 1 جلسه
6
طرح معماری 1

طرح معماری 1

دوره اینترنتی 1 جلسه
10
مصالح شناسی ساختمان

مصالح شناسی ساختمان

دوره اینترنتی 1 جلسه
5
فناوری های نوین ساختمان

فناوری های نوین ساختمان

دوره اینترنتی 1 جلسه
11
معماری معاصر 1

معماری معاصر 1

دوره اینترنتی 1 جلسه
14
طراحی معماری 5

طراحی معماری 5

دوره اینترنتی 1 جلسه
16