دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مبانی انتگراسیون فرایند

مبانی انتگراسیون فرایند

دوره اینترنتی 3 جلسه
5
تبدیل انرژی

تبدیل انرژی

دوره اینترنتی 1 جلسه
4
مبانی انرژی های تجدید پذیر

مبانی انرژی های تجدید پذیر

دوره اینترنتی 1 جلسه
5
برنامه ریزی ریاضی

برنامه ریزی ریاضی

دوره اینترنتی 1 جلسه
7
آز کنترل

آز کنترل

دوره اینترنتی 1 جلسه
5
آز انتقال حرارت

آز انتقال حرارت

دوره اینترنتی 1 جلسه
5