دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
فلسفه مقدماتی شرق-پ12تا14

فلسفه مقدماتی شرق-پ12تا14

دوره اینترنتی 14 جلسه
45
روش تحقیق و تدوین پروژه-پ14تا16

روش تحقیق و تدوین پروژه-پ14تا16

دوره اینترنتی 15 جلسه
38
تاریخ نمایش در جهان-ش12تا14

تاریخ نمایش در جهان-ش12تا14

دوره اینترنتی 1 جلسه
42
تمثیل شناسی -ش10تا12

تمثیل شناسی -ش10تا12

دوره اینترنتی 2 جلسه
45
فلسفه مقدماتی غرب-ی16تا18

فلسفه مقدماتی غرب-ی16تا18

دوره اینترنتی 14 جلسه
31
دیدن و تحلیل نمایش 1-ش 14 تا16

دیدن و تحلیل نمایش 1-ش 14 تا16

دوره اینترنتی 1 جلسه
33
بنیاد نمایش در غرب و شرق-ش16تا18

بنیاد نمایش در غرب و شرق-ش16تا18

دوره اینترنتی 2 جلسه
31
نمایش در آسیا2-ی16تا18

نمایش در آسیا2-ی16تا18

دوره اینترنتی 1 جلسه
15
موسیقی در نمایش -ی18تا20

موسیقی در نمایش -ی18تا20

دوره اینترنتی 1 جلسه
41
روانشناسی شخصیت-ش12تا14

روانشناسی شخصیت-ش12تا14

دوره اینترنتی 3 جلسه
30
اسطوره و نمایش-پ14تا16

اسطوره و نمایش-پ14تا16

دوره اینترنتی 1 جلسه
28