دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
بافت شناسی جانوری 1-ش15تا18

بافت شناسی جانوری 1-ش15تا18

دوره اینترنتی 1 جلسه
28
مبانی زیست شناسی تکوینی-ی11تا14

مبانی زیست شناسی تکوینی-ی11تا14

دوره اینترنتی 1 جلسه
28
شیمی عمومی 2-ش8تا11

شیمی عمومی 2-ش8تا11

دوره اینترنتی 1 جلسه
60
بیوفیزیک-ی14تا17

بیوفیزیک-ی14تا17

دوره اینترنتی 1 جلسه
29
آز بافت شناسی جانوری-ش18تا20

آز بافت شناسی جانوری-ش18تا20

دوره اینترنتی 1 جلسه
28
ژنتیک انسانی-ش10تا12

ژنتیک انسانی-ش10تا12

دوره اینترنتی 2 جلسه
25
آز ژنتیک مولکولی -دو13-15

آز ژنتیک مولکولی -دو13-15

دوره اینترنتی 1 جلسه
25
ژنتیک مولکولی-دو 15تا18

ژنتیک مولکولی-دو 15تا18

دوره اینترنتی 1 جلسه
27
مبانی بوم شناسی-دو11تا13

مبانی بوم شناسی-دو11تا13

دوره اینترنتی 1 جلسه
27