دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کارگاه گرافیک رایانه 4-ی13تا16

کارگاه گرافیک رایانه 4-ی13تا16

دوره اینترنتی 1 جلسه
6
تصویرسازی کتابهای درسی-چ13تا16

تصویرسازی کتابهای درسی-چ13تا16

دوره اینترنتی 2 جلسه
6
تصویرسازی جراید - ش13تا16

تصویرسازی جراید - ش13تا16

دوره اینترنتی 1 جلسه
7
بازسازی آثار  مشاهیر-دو10تا12

بازسازی آثار مشاهیر-دو10تا12

دوره اینترنتی 1 جلسه
6
انسان طبیعت طراحی -دو 13

انسان طبیعت طراحی -دو 13

دوره اینترنتی 13 جلسه
7
طراحی تخصصی تصویرسازی

طراحی تخصصی تصویرسازی

دوره اینترنتی 8 جلسه
6
تصویرسازی تبلیغاتی-ی8

تصویرسازی تبلیغاتی-ی8

دوره اینترنتی 17 جلسه
6
تاریخچه تصویرسازی

تاریخچه تصویرسازی

دوره اینترنتی 14 جلسه
6