دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
هنر و تمدن اسلامی -س12تا14

هنر و تمدن اسلامی -س12تا14

دوره اینترنتی 2 جلسه
20
کارآموزی 2

کارآموزی 2

دوره اینترنتی 1 جلسه
9
کارآموزی 1

کارآموزی 1

دوره اینترنتی 1 جلسه
17
پایان نامه

پایان نامه

دوره اینترنتی 7 جلسه
12
پروژه 9 طراحی صنعتی-ش12تا20

پروژه 9 طراحی صنعتی-ش12تا20

دوره اینترنتی 2 جلسه
8
پروژه 5 طراحی صنعتی-دو14تا19

پروژه 5 طراحی صنعتی-دو14تا19

دوره اینترنتی 2 جلسه
11
پروژه طراحی صنعتی 3-ی8تا13

پروژه طراحی صنعتی 3-ی8تا13

دوره اینترنتی 1 جلسه
10
پروژه 2 طراحی صنعتی-ی17تا20

پروژه 2 طراحی صنعتی-ی17تا20

دوره اینترنتی 1 جلسه
12
ارزیابی تولیدات صنعتی-ی13تا17

ارزیابی تولیدات صنعتی-ی13تا17

دوره اینترنتی 2 جلسه
11
طرح اشیا در تمدن اسلامی-چ12تا14

طرح اشیا در تمدن اسلامی-چ12تا14

دوره اینترنتی 1 جلسه
9
مبانی طراحی صنعتی 3-ی10تا13

مبانی طراحی صنعتی 3-ی10تا13

دوره اینترنتی 9 جلسه
11