دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کارگاه گرافیک دیجیتالی 2-دو8تا12

کارگاه گرافیک دیجیتالی 2-دو8تا12

دوره اینترنتی 3 جلسه
6
فلسفه هنر - دو12تا15

فلسفه هنر - دو12تا15

دوره اینترنتی 2 جلسه
6
مبانی تبلیغات تلویزیونی - س16تا18
10
جلوه های بصری دیجیتالی-پ8تا11

جلوه های بصری دیجیتالی-پ8تا11

دوره اینترنتی 2 جلسه
10
طراحی گرافیک 1 - ی8تا11

طراحی گرافیک 1 - ی8تا11

دوره اینترنتی 1 جلسه
13
حکمت هنر اسلامی - چ14تا16

حکمت هنر اسلامی - چ14تا16

دوره اینترنتی 1 جلسه
21
ارتباطات بصری - ی14تا16

ارتباطات بصری - ی14تا16

دوره اینترنتی 1 جلسه
16
آشنایی با فلسفه 1-ی16تا18

آشنایی با فلسفه 1-ی16تا18

دوره اینترنتی 1 جلسه
16