دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مبانی عمومی رایانه

مبانی عمومی رایانه

دوره اینترنتی 2 جلسه
16
اقتصاد خرد

اقتصاد خرد

دوره اینترنتی 4 جلسه
14
مالیاتی 2

مالیاتی 2

دوره اینترنتی 1 جلسه
44
حسابداری امور بیمه

حسابداری امور بیمه

دوره اینترنتی 1 جلسه
18
حسابداری شرکت ها 2

حسابداری شرکت ها 2

دوره اینترنتی 1 جلسه
15
بهایابی 2-حسابداری صنعتی 2

بهایابی 2-حسابداری صنعتی 2

دوره اینترنتی 1 جلسه
13
امور مالی بین المللی

امور مالی بین المللی

دوره اینترنتی 1 جلسه
29
پژوهش عملیاتی 2- تحقیق در عملیات 2
25
پژوهش عملیاتی 1- تحقیق در عملیات 1
40