دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
بداهه سازی و هدایت بازیگر

بداهه سازی و هدایت بازیگر

دوره اینترنتی 1 جلسه
18
کارگاه کارگردانی پیشرفته 1

کارگاه کارگردانی پیشرفته 1

دوره اینترنتی 1 جلسه
20
حکمت هنر اسلامی

حکمت هنر اسلامی

دوره اینترنتی 1 جلسه
23
کارگاه کارگردانی پیشرفته 1

کارگاه کارگردانی پیشرفته 1

دوره اینترنتی 1 جلسه
3