دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
تئوری تصمیم+آمار و مدلسازی

تئوری تصمیم+آمار و مدلسازی

دوره اینترنتی 2 جلسه
46
مدیریت مالی و حسابداری پروژه

مدیریت مالی و حسابداری پروژه

دوره اینترنتی 2 جلسه
25
تحلیل و طراحی سیستم ها+بهینه سازی
34