دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
پروژه کل

پروژه کل

دوره اینترنتی 8 جلسه
0
پروژه گ خانم معتمد

پروژه گ خانم معتمد

دوره اینترنتی 1 جلسه
6
چاپ دستی 2 - ش 12تا14

چاپ دستی 2 - ش 12تا14

دوره اینترنتی 1 جلسه
5
گرافیک و تبلیغات-ی10تا13

گرافیک و تبلیغات-ی10تا13

دوره اینترنتی 1 جلسه
19
زبان تخصصی

زبان تخصصی

دوره اینترنتی 2 جلسه
28
رایانه در گرافیک

رایانه در گرافیک

دوره اینترنتی 1 جلسه
27
گرافیک و هنر جدید

گرافیک و هنر جدید

دوره اینترنتی 1 جلسه
27
طرح عملی جامع-دو13تا18

طرح عملی جامع-دو13تا18

دوره اینترنتی 3 جلسه
9
طراحی هویت بصری-چ8تا13

طراحی هویت بصری-چ8تا13

دوره اینترنتی 2 جلسه
9
طراحی برای فضای مجازی -ش14تا19

طراحی برای فضای مجازی -ش14تا19

دوره اینترنتی 1 جلسه
10