دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

دوره اینترنتی 2 جلسه
22
فرآیندهای تصادفی در مالی

فرآیندهای تصادفی در مالی

دوره اینترنتی 1 جلسه
22
مهندسی مالی پیشرفته

مهندسی مالی پیشرفته

دوره اینترنتی 1 جلسه
26
بازارها و نهادهای مالی

بازارها و نهادهای مالی

دوره اینترنتی 1 جلسه
28
مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

دوره اینترنتی 1 جلسه
28
مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

دوره اینترنتی 2 جلسه
27
مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت مالی پیشرفته

دوره اینترنتی 1 جلسه
28