دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مدیریت مالی

مدیریت مالی

دوره اینترنتی 2 جلسه
17
مدیریت تبلیغات و برند

مدیریت تبلیغات و برند

دوره اینترنتی 1 جلسه
26
مدیریت رفتار مصرف کننده

مدیریت رفتار مصرف کننده

دوره اینترنتی 3 جلسه
25
مدیریت استراتژیک پیشرفته

مدیریت استراتژیک پیشرفته

دوره اینترنتی 2 جلسه
27
روش شناسی پژوهشی کیفی و آمیخته

روش شناسی پژوهشی کیفی و آمیخته

دوره اینترنتی 1 جلسه
28
کاربرد تصمیم گیری

کاربرد تصمیم گیری

دوره اینترنتی 3 جلسه
29