دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
اخلاق کسب و کار

اخلاق کسب و کار

دوره اینترنتی 3 جلسه
22
اقتصاد سنجی مالی

اقتصاد سنجی مالی

دوره اینترنتی 1 جلسه
24
مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی

دوره اینترنتی 2 جلسه
24
مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

دوره اینترنتی 1 جلسه
24
تصمیم گیری برای مدیران

تصمیم گیری برای مدیران

دوره اینترنتی 3 جلسه
27
حسابداری برای مدیران

حسابداری برای مدیران

دوره اینترنتی 2 جلسه
24