دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
هوش مصنوعی پیشرفته

هوش مصنوعی پیشرفته

دوره اینترنتی 5 جلسه
9
سیستم های چندعاملی

سیستم های چندعاملی

دوره اینترنتی 2 جلسه
29
یادگیری ماشین

یادگیری ماشین

دوره اینترنتی 2 جلسه
26
بهینه سازی

بهینه سازی

دوره اینترنتی 1 جلسه
51
پردازش تکاملي(درس از جدول گروه3)

پردازش تکاملي(درس از جدول گروه3)

دوره اینترنتی 12 جلسه
18