دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مساله یابی و حل مساله

مساله یابی و حل مساله

دوره اینترنتی 15 جلسه
19
سیستم های خرید و انبارداری و توزیع
16
مدیریت استراتژیک کارشناسی

مدیریت استراتژیک کارشناسی

دوره اینترنتی 1 جلسه
29
زبان تخصصی 2- زبان تخصصی 3و4

زبان تخصصی 2- زبان تخصصی 3و4

دوره اینترنتی 1 جلسه
24
زبان تخصصی 1

زبان تخصصی 1

دوره اینترنتی 1 جلسه
17
تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

دوره اینترنتی 1 جلسه
17
بازاریابی بین المللی

بازاریابی بین المللی

دوره اینترنتی 1 جلسه
26
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

دوره اینترنتی 1 جلسه
24
مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

دوره اینترنتی 1 جلسه
29
آشنایی با قوانین کسب و کار

آشنایی با قوانین کسب و کار

دوره اینترنتی 1 جلسه
11