دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
فیلمنامه نویسی متحرک سازی

فیلمنامه نویسی متحرک سازی

دوره اینترنتی 2 جلسه
9
روانشناسی

روانشناسی

دوره اینترنتی 1 جلسه
9
آشنایی با آراء متفکران در باب هنر
11
تولید

تولید

دوره اینترنتی 1 جلسه
8
کارگردانی تصویر متحرک 2

کارگردانی تصویر متحرک 2

دوره اینترنتی 2 جلسه
9
کارگاه تصویر متحرک2

کارگاه تصویر متحرک2

دوره اینترنتی 1 جلسه
9
شناخت فیلم های تصویر متحرک

شناخت فیلم های تصویر متحرک

دوره اینترنتی 1 جلسه
8
آشنایی با اصول درام نویسی

آشنایی با اصول درام نویسی

دوره اینترنتی 1 جلسه
13
آشنایی با موسیقی ایران و جهان

آشنایی با موسیقی ایران و جهان

دوره اینترنتی 2 جلسه
14
کارگردانی تصویر متحرک 1

کارگردانی تصویر متحرک 1

دوره اینترنتی 1 جلسه
12
کارگاه تصویر متحرک 1

کارگاه تصویر متحرک 1

دوره اینترنتی 1 جلسه
9