دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
ناتوانی های یادگیری-چ16تا18

ناتوانی های یادگیری-چ16تا18

دوره اینترنتی 1 جلسه
29
روانشناسی و مشاوره خانواده-س16تا18
36
آسیب شناسی روانی 2-س12تا14

آسیب شناسی روانی 2-س12تا14

دوره اینترنتی 1 جلسه
37
آزمونهای روانشناختی 1-ش14تا17

آزمونهای روانشناختی 1-ش14تا17

دوره اینترنتی 1 جلسه
31
انگیزش و هیجان-چ16تا18

انگیزش و هیجان-چ16تا18

دوره اینترنتی 1 جلسه
46
روانشناسی شناختی-ش12تا14

روانشناسی شناختی-ش12تا14

دوره اینترنتی 1 جلسه
49
روانشناسی دین-ش 8تا 9.15

روانشناسی دین-ش 8تا 9.15

دوره اینترنتی 1 جلسه
41
روانشناسی یادگیری-ی16تا18

روانشناسی یادگیری-ی16تا18

دوره اینترنتی 3 جلسه
44
آسیب شناسی اجتماعی-چ18تا20

آسیب شناسی اجتماعی-چ18تا20

دوره اینترنتی 1 جلسه
37