دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
بداهه سازی و هدایت بازیگر

بداهه سازی و هدایت بازیگر

دوره اینترنتی 1 جلسه
18
کارگاه کارگردانی پیشرفته 1

کارگاه کارگردانی پیشرفته 1

دوره اینترنتی 1 جلسه
20
حکمت هنر اسلامی

حکمت هنر اسلامی

دوره اینترنتی 1 جلسه
23
کارگاه کارگردانی پیشرفته 1

کارگاه کارگردانی پیشرفته 1

دوره اینترنتی 1 جلسه
3
فنون بازیگری2

فنون بازیگری2

دوره اینترنتی 1 جلسه
26
بداهه سازی

بداهه سازی

دوره اینترنتی 1 جلسه
24
بازیگری سینما

بازیگری سینما

دوره اینترنتی 1 جلسه
26
دیدن و تحلیل بازیگری

دیدن و تحلیل بازیگری

دوره اینترنتی 1 جلسه
29
نظریه های بازیگری در قرن بیستم 2
29
بداهه سازی

بداهه سازی

دوره اینترنتی 1 جلسه
7
بازیگری سینما

بازیگری سینما

دوره اینترنتی 1 جلسه
4