دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کارگاه گرافیک رایانه 4-ی13تا16

کارگاه گرافیک رایانه 4-ی13تا16

دوره اینترنتی 1 جلسه
6
تصویرسازی کتابهای درسی-چ13تا16

تصویرسازی کتابهای درسی-چ13تا16

دوره اینترنتی 2 جلسه
6
تصویرسازی جراید - ش13تا16

تصویرسازی جراید - ش13تا16

دوره اینترنتی 1 جلسه
7
بازسازی آثار  مشاهیر-دو10تا12

بازسازی آثار مشاهیر-دو10تا12

دوره اینترنتی 1 جلسه
6