دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
کلیات زبانشناسی 1- *

کلیات زبانشناسی 1- *

دوره اینترنتی 1 جلسه
2
زبان دوم 5(فرانسه 5)

زبان دوم 5(فرانسه 5)

دوره اینترنتی 1 جلسه
19
زبان دوم 4( فرانسه 4)

زبان دوم 4( فرانسه 4)

دوره اینترنتی 1 جلسه
14
زبان دوم 2(فرانسه 2)

زبان دوم 2(فرانسه 2)

دوره اینترنتی 1 جلسه
20
ترجمه انفرادی 2

ترجمه انفرادی 2

دوره اینترنتی 1 جلسه
14
ترجمه شفاهی 3

ترجمه شفاهی 3

دوره اینترنتی 1 جلسه
14
ترجمه اسناد و مکاتبات 2

ترجمه اسناد و مکاتبات 2

دوره اینترنتی 1 جلسه
15
ترجمه متون سیاسی

ترجمه متون سیاسی

دوره اینترنتی 1 جلسه
15
ترجمه متون اقتصادی

ترجمه متون اقتصادی

دوره اینترنتی 1 جلسه
15
ترجمه متون اسلامی ازانگلیسی

ترجمه متون اسلامی ازانگلیسی

دوره اینترنتی 1 جلسه
20
آشنایی با بازار ترجمه

آشنایی با بازار ترجمه

دوره اینترنتی 7 جلسه
14
آشنایی با نثر انگلیسی

آشنایی با نثر انگلیسی

دوره اینترنتی 1 جلسه
24