دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
شبکه های عصبی مصنوعی

شبکه های عصبی مصنوعی

دوره اینترنتی 1 جلسه
12
اجزای محدود

اجزای محدود

دوره اینترنتی 1 جلسه
9
سمینار

سمینار

دوره اینترنتی 1 جلسه
12
مکاترونیک2+مباحث ویژه

مکاترونیک2+مباحث ویژه

دوره اینترنتی 1 جلسه
10
مکانیک سیالات پیشرفته

مکانیک سیالات پیشرفته

دوره اینترنتی 2 جلسه
5
ترمودینامیک پیشرفته

ترمودینامیک پیشرفته

دوره اینترنتی 1 جلسه
6
دینامیک سیالات محاسباتیCFD

دینامیک سیالات محاسباتیCFD

دوره اینترنتی 2 جلسه
8