دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
دانش خانواده و جمعیت گ 4-س16تا18

دانش خانواده و جمعیت گ 4-س16تا18

دوره اینترنتی 1 جلسه
68
آشنایی با قانون اساسی گ 4 - دو 18تا20
62
آشنایی با قانون اساسی گ 3-چ16تا18

آشنایی با قانون اساسی گ 3-چ16تا18

دوره اینترنتی 1 جلسه
76
آشنایی با قانون اساسی گ 2-دو 16تا18
72
آشنایی با قانون اساسی - گ 1 دو14تا16
74
تربیت بدنی( تربیت بدنی 1)پ17تا18

تربیت بدنی( تربیت بدنی 1)پ17تا18

دوره اینترنتی 1 جلسه
71
ورزش 1(تربیت بدنی 2) گ 3-پ16تا17

ورزش 1(تربیت بدنی 2) گ 3-پ16تا17

دوره اینترنتی 1 جلسه
74
ورزش 1(تربیت بدنی 2) گ 2-پ15تا16

ورزش 1(تربیت بدنی 2) گ 2-پ15تا16

دوره اینترنتی 1 جلسه
74
ورزش 1 (تربیت بدنی 2)گ 1- پ14تا15

ورزش 1 (تربیت بدنی 2)گ 1- پ14تا15

دوره اینترنتی 1 جلسه
82
اندیشه اسلامی 1 - ش 10.40تا11.55

اندیشه اسلامی 1 - ش 10.40تا11.55

دوره اینترنتی 1 جلسه
78
آیین زندگی -س11.45تا13

آیین زندگی -س11.45تا13

دوره اینترنتی 1 جلسه
71
اندیشه اسلامی 2 گ 3 - س 10.30تا11.45

اندیشه اسلامی 2 گ 3 - س 10.30تا11.45

دوره اینترنتی 1 جلسه
62