دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
روانشناسی رشد

روانشناسی رشد

دوره اینترنتی 2 جلسه
9
روش تحقیق

روش تحقیق

دوره اینترنتی 1 جلسه
15
انگیزش و هیجان

انگیزش و هیجان

دوره اینترنتی 2 جلسه
16
روانشناسی کودکان استثنائی

روانشناسی کودکان استثنائی

دوره اینترنتی 1 جلسه
17
نظریه های شخصیت

نظریه های شخصیت

دوره اینترنتی 1 جلسه
16
روانشناسی یادگیری و تفکر

روانشناسی یادگیری و تفکر

دوره اینترنتی 1 جلسه
17