دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

دوره اینترنتی 2 جلسه
22
فرآیندهای تصادفی در مالی

فرآیندهای تصادفی در مالی

دوره اینترنتی 1 جلسه
22
مهندسی مالی پیشرفته

مهندسی مالی پیشرفته

دوره اینترنتی 1 جلسه
26
بازارها و نهادهای مالی

بازارها و نهادهای مالی

دوره اینترنتی 1 جلسه
28
مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

دوره اینترنتی 1 جلسه
28
مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

دوره اینترنتی 2 جلسه
27
مدیریت مالی پیشرفته

مدیریت مالی پیشرفته

دوره اینترنتی 1 جلسه
28
مدیریت مالی

مدیریت مالی

دوره اینترنتی 2 جلسه
17
مدیریت تبلیغات و برند

مدیریت تبلیغات و برند

دوره اینترنتی 1 جلسه
26
مدیریت رفتار مصرف کننده

مدیریت رفتار مصرف کننده

دوره اینترنتی 3 جلسه
25
مدیریت استراتژیک پیشرفته

مدیریت استراتژیک پیشرفته

دوره اینترنتی 2 جلسه
27
روش شناسی پژوهشی کیفی و آمیخته

روش شناسی پژوهشی کیفی و آمیخته

دوره اینترنتی 1 جلسه
28