دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مبانی هنرهای تجسمی 1-چ8

مبانی هنرهای تجسمی 1-چ8

دوره اینترنتی 16 جلسه
16
کارگاه طراحی پایه 1-شنبه 13

کارگاه طراحی پایه 1-شنبه 13

دوره اینترنتی 15 جلسه
18
فیزیک 3(نور و الکتریسیته)-شنبه 14

فیزیک 3(نور و الکتریسیته)-شنبه 14

دوره اینترنتی 17 جلسه
10
کارگاه مدلسازی 1-یکشنبه 10

کارگاه مدلسازی 1-یکشنبه 10

دوره اینترنتی 17 جلسه
7
هندسه 2-س14

هندسه 2-س14

دوره اینترنتی 15 جلسه
13