دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
ترجمه و بررسی آثار اسلامی-ارشد

ترجمه و بررسی آثار اسلامی-ارشد

دوره اینترنتی 1 جلسه
17
روش های پیشرفته تحقیق و ترجمه

روش های پیشرفته تحقیق و ترجمه

دوره اینترنتی 1 جلسه
16
مدل های ترجمه

مدل های ترجمه

دوره اینترنتی 2 جلسه
15
نقد و بررسی آثار ترجمه شده

نقد و بررسی آثار ترجمه شده

دوره اینترنتی 2 جلسه
16
واژشناسی و معادل گزینی+صرف

واژشناسی و معادل گزینی+صرف

دوره اینترنتی 1 جلسه
18
جامعه شناسی زبان

جامعه شناسی زبان

دوره اینترنتی 1 جلسه
5
زبانشناسی تاریخی

زبانشناسی تاریخی

دوره اینترنتی 1 جلسه
5
اصول معنی شناسی

اصول معنی شناسی

دوره اینترنتی 2 جلسه
5
واج شناسی

واج شناسی

دوره اینترنتی 2 جلسه
5