دوره‌های‌ آموزشی

جستجو
دوره‌های آموزشی
مهارتهای شنیداری و گفتاری پایه

مهارتهای شنیداری و گفتاری پایه

دوره اینترنتی 21 جلسه
21
نگارش انگلیسی پایه

نگارش انگلیسی پایه

دوره اینترنتی 21 جلسه
22
دستور پایه انگلیسی

دستور پایه انگلیسی

دوره اینترنتی 33 جلسه
22
خواندن انگلیسی پایه

خواندن انگلیسی پایه

دوره اینترنتی 23 جلسه
21